Skip to content

Thvilum Forretningsbetingelser

1.0 Aftalegrundlag

1.1. Disse forretningsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler indgået mellem Thvilum A/S (”Thvilum”) og en kunde (”Kunden”), og andre generelle betingelser skal ikke gælde, medmindre andet er skriftligt aftalt.
1.2. Aftalen (”Aftalen”) består af et tilbud, eventuelle bilag og disse forretningsbetingelser. Tilbud afgivet af Thvilum er gældende, indtil udløbet af den i tilbuddet fastsatte frist. Såfremt ingen frist er angivet, er tilbuddet gældende i 90 dage fra afgivelse.

2.0 Fortolkning

2.1. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem Aftalens dokumenter har tilbuddet forrang frem for eventuelle bilag, og eventuelle bilag har forrang frem for disse forretningsbetingelser.

3.0 Opgavens udførelse

3.1. Thvilum skal levere sine ydelser i overensstemmelse med Aftalen.
3.2. Ydelserne leveres på en professionel og fagmæssig korrekt måde og i overensstemmelse med god praksis inden for den relevante industri eller branche, medmindre Aftalen foreskriver andet.
3.3. Eventuelle leveringstider er angivet omtrentligt og uforbindende, medmindre andet særskilt er aftalt.

4.0 Feltarbejder

4.1. Hvis Thvilums ydelser omfatter GPS-opmåling, forudsættes det, at stophanerne er lokaliserede, gjort tilgængelige, evt. markeret til opmålingen og anvises af Kunden.
4.2. Ledningsregistrering, GPS-opmåling og andet feltarbejde udføres på baggrund af de oplysninger og informationer, som stilles til rådighed af Kunden.

5.0 Oppetid på WebGIS og automatisk LER-besvarelse

5.1. Der tilstræbes en oppetid på >98 % på Thvilum WebGIS Server, dog tages der forbehold for forhold uden for Thvilums kontrol, jf. punkt 12, og kortvarige driftsstop med henblik på fejlretninger, opdateringer og
lignende. Planlagte længerevarende driftsstop vil blive varslet på forhånd.

6.0 Support

6.1. Hvis Thvilums ydelser omfatter support, gælder følgende åbningstider:
mandag til torsdag mellem kl. 08-16, fredag mellem kl. 08-14, helligdage undtaget.

7.0 Ændringer

7.1. Aftalen gælder også for ydelser købt af  Kunden efter indgåelsen af Aftalen. Thvilum er som følge deraf berettiget til at øge prisen for ydelserne.
7.2. Thvilum er berettiget til at ændre omfanget, leveringstiden og/eller prisen ved enhver ændring, som hidrører fra nye eller ændrede lovmæssige krav eller regler, eller hvis Kunden anmoder om ændring i serviceomfang eller leveringstid.
7.3. Bortset fra punkt 7.1 og 7.2 er ændringer eller tilføjelser til Aftalen, herunder bilag til Aftalen, kun gyldige, såfremt det er aftalt skriftligt.

8.0 Priser

8.1. Aftalens priser fremgår af tilbuddet.
8.2. Medmindre andet fremgår af tilbuddet, faktureres transport, rejsetid og udlæg særskilt til Kunden.
8.3. Hvis en ydelse ikke er omfattet af tilbuddet, afregnes ydelsen efter medgået tid og foretagne udlæg.
8.4. Alle priser er angivet i danske kroner, DKK, ekskl. moms.

9.0 Betaling og prisregulering

9.1. Betaling skal ske senest netto 8 dage fra fakturadato, medmindre andet er aftalt. Faktura fremsendes elektronisk.
9.2. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser, og Thvilum  forbeholder sig retten til, efter skriftligt påkrav på minimum 5 dage, at standse levering af sine ydelser, indtil betaling er sket.
9.3. Thvilum er berettiget til at regulere prisen for ydelserne én gang årligt. Den første prisregulering vil finde sted 1 år efter Aftalens ikrafttræden i overensstemmelse med det seneste års stigning i nettoprisindekset, dog minimum 2,5 %. Den relevante justering af prisen for ydelserne fremgår på den førstkommende faktura.

10.0 Reklamation

10.1. Hvis de af Thvilum leverede ydelser ikke er i overensstemmelse med Aftalens bestemmelser, skal Kunden give Thvilum meddelelse derom uden ugrundet ophold efter at have opdaget manglen.
10.2. Thvilum skal (og som Kundens eneste afhjælpningsbeføjelse) efter Thvilum’s skøn enten udføre  mangelfulde ydelser på ny i overensstemmelse med Aftalens bestemmelser eller kreditere eller refundere
prisen på sådanne mangelfulde ydelser forholdsmæssigt.

11.0 Ansvar

11.1. Thvilum er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for fejl, forsømmelser og mangler, dog med de begrænsninger, der følger af dette punkt 10.
11.2. Thvilum kan ikke blive gjort erstatningsansvarlig for følgeskade, driftstab, avancetab eller andre lignende indirekte tab.
11.3. Thvilums samlede ansvar kan ikke overstige et beløb, som overstiger 3 gange det aftalte honorar for den ydelse, kravet vedrører for en 12-måneders periode, dog aldrig mere end DKK 2,5 mio.

12.0 Force majeure

12.1. Thvilum er ikke ansvarlig for forsinkelser eller manglende opfyldelse af Thvilum’s forpligtelser, hvis  sådanne forsinkelser eller manglende opfyldelse kan tilskrives omstændigheder uden for Thvilum’s kontrol.
Det vil bl.a., men ikke udelukkende, kunne vedrøre nedlukning, sammenbrud, forstyrrelse eller fejl i telekommunikation, tredjepartssystemer (herunder LER og GPS) eller enhver anden lignende omstændighed,
som påvirker Thvilums levering af sine ydelser.

13.0 Rettigheder over udarbejdet materiale

13.1. Kunden bevarer ejerskab til alle ledningsdata, som indsamles og udarbejdes af Thvilum i medfør af Aftalen. Thvilum opbevarer en kopi til brug for ajourføring samt som sikkerhedsbackup.

14.0 Immaterielle rettigheder

14.1. Medmindre andet er udtrykkeligt aftalt, er alle immaterielle rettigheder vedrørende serviceydelserne, herunder patenter, varemærkerettigheder, ophavsrettigheder og designrettigheder, til enhver tid Thvilums ejendom.

15.0 Software

15.1. Kunden opnår en ikke-overdragelig og ikkeeksklusiv brugsret til den af Thvilum leverede software.
15.2. Software leveret af Thvilum må kun anvendes på Kundens egen hardware og til sin egen
interne virksomhed.
15.3. Kunden må under ingen omstændigheder overdrage rettigheder til brugsretten til Thvilum-software til tredje part og må ikke bruge eller tillade brugen af, på vegne af eller til fordel for en tredje part på nogen måde.
Derudover har Kunden ikke ret til at sublicensere, kopiere, oversætte, ændre, tilpasse, fremstille afledte former af, adskille, foretage reverse engineering, dekompilere eller bruge softwaren.
15.4. Thvilum vil i overensstemmelse med god praksis udarbejde nye udgaver af den leverede software, når rettelser af fejl gør det nødvendigt, eller Thvilum finder det hensigtsmæssigt at indarbejde forbedringer.
Thvilum vil informere om og tilbyde Kunden samtlige nye udgaver samt installation af disse.
15.5. Thvilum kan efter eget skøn beslutte at ophøre med at understøtte leveret software. Thvilum giver Kunden mindst 90 dages skriftligt varsel om den sidste dato for kommerciel tilgængelighed af det berørte  softwareprodukt. Thvilum vil fortsætte med at Forretningsbetingelser for Thvilum A/S supportere sådanne softwareprodukter i en periode på 3 år efter udløbet af 90-dages varslet, men er herudover ikke forpligtet til at
fortsætte supporten.

16.0 Fortrolighed

16.1. Begge parter forpligter sig til at holde enhver oplysning udvekslet mellem parterne fortrolig, i det omfang de pågældende oplysninger enten er angivet som fortrolige, eller som i dets natur skal holdes fortrolige, herunder Thvilums oplysninger om priser.
16.2. Fortrolighedsforpligtelsen for parterne fortsætter med at finde anvendelse i en periode på 5 år efter Aftalens ophør. Den skal ikke gælde i tilfælde af, at en part er retligt forpligtet til at udlevere oplysningerne, eller
at de udvekslede oplysninger er eller efterfølgende bliver gjort offentligt tilgængelige, medmindre en sådan
offentliggørelse er en følge af et brud på Aftalen.

17.0 Varighed og ophør

17.1. Hvis Aftalen vedrører en løbende abonnementsydelse, løber Aftalen i en periode på 12 måneder og fornys efterfølgende automatisk med en ny periode på 12 måneder ad gangen, medmindre Aftalen opsiges skriftligt af en af parterne med mindst 3 måneders varsel før udløbet af den respektive 12-måneders periode.
17.2. Begge parter har ret til at ophæve Aftalen ved skriftlig meddelelse derom på ethvert tidspunkt, såfremt den anden part er i væsentlig misligholdelse (herunder ved sen eller manglende betaling), og hvis afhjælpning er muligt, ikke afhjælper en sådan mangel inden rimelig tid.

18.0 Tvister

18.1. Alle tvister vedrørende Aftalen samt tvisteløsning skal afgøres efter dansk ret, med undtagelse af lovvalgsreglerne, ved Retten i Aarhus i første instans.


Senest revideret: April 2024
Næste revision: Senest juli 2024